ECZANE TEKNİKERİ YETKİLENDİRME EĞİTİMİ BAŞVURU SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ww.saglik.gov.tr adresinde yayınlanan 24.01.2013 tarihli ve 799-2976 sayılı duyuru ile;

12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesinde "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir" hükmü gereği ilgili Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan eğitim ve sınava katılmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan adayların başvurularının 18.01.2013 tarihine kadar il sağlık müdürlüklerince kabul edilmesi hususunun 14.12.2012 tarihli ve 34178 sayılı ilgili Bakanlığın yazısı ile duyurulduğu;

Bazı il müdürlüklerince söz konusu Bakanlığa gerek yazılı gerek sözlü olarak yapılan taleplerden halen başvuruda bulunmayan adayların bulunduğunun anlaşıldığı;

Bu nedenle kişilerin mağduriyetlerinin engellenmesi amacı ile;

– Başvuru süresinin 01.02.2013 tarihine,
İl Sağlık Müdürlüklerince başvuruların değerlendirilmesi ve duyurulmasının 08.02.2013 tarihine,
Adayların isim listelerine itiraz sürelerinin 15.02.2013 tarihine,
Listelere kesin halinin verilip söz konusu Bakanlığa gönderilme son gününün ise 22.02.2013 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
Sağlık Bakanlığı’nın duyurusu için tıklayınız.