FATURAYA EK BELGELERİN SİSTEME YÜKLENMESİ

 

ECZANE FATURALARININ VE EKİ BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI
HAKKINDA
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;e-Arşiv Fatura
uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek
faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine
düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz
konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme
portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Fatura ve faturaya dayanak oluşturan belgelerin elektronik ortamda gönderilmesine
ilişkin olarak 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanunda “… Kurum, uygun gördüğü sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile
kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerden verdikleri hizmete ilişkin fatura ve
benzeri belgeleri 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci
maddesine uygun olarak elektronik ortamda düzenlemelerini ve bunların dayanağı
belgelerle birlikte elektronik ortamda göndermelerini isteyebilir. …” düzenlemesi yer
almaktadır. Kurumumuz elektronik fatura alıcısı olarak sisteme tanımlanmış olup,
uygulanması gereken usul ve esaslar Kurum internet sitesinde
“http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/e-fatura” adresinde duyurulmuştur.
Kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması ve kırtasiyeciliğin
önüne geçilmesi bakış açısıyla, fatura eki belgelerin de elektronik ortamda alınması
amacına yönelik olarak çalışmalar sürmektedir.Elektronik imzalı reçete ve rapor
düzenlenmesine ilişkin düzenlemeler sonucunda Kurumumuza aylık fatura edilen
reçetelerin %90’dan fazlası elektronik ortamda düzenlenir hale gelmiştir. Faturaya
dayanak oluşturan ancak elektronik ortamda düzenlenmeyen reçete ve benzer
belgelerin de Kuruma elektronik ortamda iletilebilmesi amacıyla;belgelerin tarayıcı,
fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi görüntüleyici aygıtlar kullanılarak elektronik ortama
aktarılması, aktarılan belgelerin elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi ve Kurumca
kontrollerinin sistem üzerinden yapılmasına yönelik MEDULA sisteminde düzenlemeler başarılı pilot çalışmalarını takiben 01/07/2019 tarihinde uygulamaya
açılmıştır.Elektronik ortamda düzenlenmeyen belgelerin elektronik ortama aktarılarak
Kurumumuza gönderilmesi yöntemi hâlihazırda Kurumumuzla sözleşmeli hastanelerin
faturalarında zorunlu olup, sözleşmeli eczaneler tarafından da kullanılması 01/03/2020
tarihinden itibaren zorunlu hale getirilecektir.
Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerce fatura ve faturaya dayanak olan belgelerin
elektronik ortamda düzenlenmesi ve elektronik ortama aktarılarak Kuruma
gönderilmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemelere ilişkin varsa altyapı eksikliklerinin
giderilmesi, iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli hallerde ilgili kamu kurumları
tarafından yapılan bildirimlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Tüm ilgililere duyurulur.